ประกาศรับสมัครผู้เรียนของศูนย์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (โควตาพิเศษ)

   สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เรื่อง ให้สิทธิ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ Pre – TCAS2) ด้วยวิธีการพิเศษ หรือ โควตาพิเศษ จำนวน ๕ ราย ซึ่งมี ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

   ๑) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (แขนงวิชาการเกษตรและอาหาร)  จำนวน ๒ ราย

   ๒) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ) จำนวน ๑ ราย

   ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์) จำนวน ๒ ราย 

  ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการพิเศษ หรือ โควตาพิเศษ  ได้ที่ครูที่ปรึกษาของนักเรียน ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563