นักเรียนศึกษาดูงานศาสนสถาน (มัสยิด)

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำคณะผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาดูงานมัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    ทั้งนี้ การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา อีกด้วย