ศกร. ขอแสดงความยิินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา

          ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และ นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน (M.P.A) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยจะเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป , ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ของศูนย์การเรียน ด้วย

ประวัติของนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยศูนย์การเรียน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขา การบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ก่อนการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เคยเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ อดีตประธานสภาเยาวชนเขตวัฒนา อดีตรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และปัจจุบันยังเป็นผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย อีกด้วย