บรรยายพิเศษเรื่องการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

Fnews62102901

วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เฉพาะกลุ่มนักเรียนซึ่งได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และศาลได้มีคำพิพากษาให้เข้าร่วมกิจกรรม หรือเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทนการลงโทษ ตามมาตรา 90 และมาตรา 132 โดยมีนายจงมาด อักษรเสนาะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนของศูนย์การเรียน ฯ ได้แก่ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน รับผิดชอบการให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และมีนางสาวกรกช วุฒิเดชาเกรียงไกร ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์การเรียนฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความฝัน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดโอกาสอีกด้วย กิจกรรมการเรียนการสอนนี้จัดขึ้น ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา