เมื่อเรียนในระบบไม่ได้ ก็ต้องเรียนนอกระบบ

การศึกษาทางเลือก
สำหรับผู้เลือกศึกษา
โทร. 06 2449 9646

“ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง”

-โยฮันน์ วูล์ฟกัง ฟอน เกอเต้- (นักเขียน นักปรัชญา นักสิทธิมนุษยชน ชาวเยอรมัน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและข้าราชการตำรวจ

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคน หลังจากจบการศึกษาจากศูนย์ฯแล้ว และจงมั่นใจในความสำเร็จขั้นต่อไปที่สำคัญของชีวิต จงไต่บันไดต่อไปนะ ขอแสดงความยินดีด้วย!

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวกฤตินี หลังเถาะ" ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ ในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2564​

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้เรียนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ - 3 มกราคม 2564

มาเริ่มต้นปีการศึกษา 2564 ด้วยเทคโนโลยีกันเถอะ Zoommmmmmm…

การประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ของผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์ฯ ปทุมธานี และ ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี

ค้นหาตัวตนในแบบที่คุณเลือก

การศึกษา ในความหมายทั่วไปจัดเป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น การศึกษานั้นเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์หนึ่งๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระทำ

กิจกรรมเด่น

ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563