อื่นๆ

วันที่ 23/8/2566
นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “Lifelong learning Society in Thailand” Scenario & How to Live in” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับฉากทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และวางแผนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำดัชชีชี้วัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

1สิงหาคน วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ผู้จัดการศึกษา ฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

      ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก มีประกาศแต่งตั้งนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก” คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป       จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

นักเรียนของศูนย์การเรียน ฯ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

           เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำโดย      นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Odinary National Education Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  และสถานศึกษาอื่น ๆ