ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งที่ 590/2565 แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นคณะทำงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องในศูนย์การเรียน รวมถึงจัดทำแนวทาง คู่มือ และกำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา”

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวนเมือง พาราณสี

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียนท่านใดสนใจการสอบแข่งขันดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังแผ่นประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น คอร์สที่ 4 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.20-16.50 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมพร้อมรับใบประกาศออนไลน์(คอร์สที่4)

*ลงทะเบียนอบรมได้ที่https://forms.gle/psTfyqZdo9725cKx6

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตปะจำวันที่ควรรู้วันเสาร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึง 11.30 น.เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.00 น.ปิดระบบลงทะเบียน หากต้องการเข้าร่วมการประชุมใน Google Meet ให้คลิกลิงก์นี้
https://meet.google.com/qdz-izqa-mtaหรือเปิด Meet และป้อนรหัสนี้ qdz-izqa-mta อบรมฟรี/ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 70 คน) ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://forms.gle/GedTvDKr8GR4q5Ui8