กิจกรรมของศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11 จังหวัดลพบุรี นำโดยนาชวดล ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนมารีอา พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมหารือกระบวนการดำเนินการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและทบทวนกระบวนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซักถามข้อสงสัย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ และศูนย์การเรียนมารีอา เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอาชีพ ด้านกิจกรรมการตกแต่งหน้าคัพเค้ก (ศิลปะกินได้) แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2566 ศูนย์การเรียนฯได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ในครั้งนี้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีความตั้งใจ พร้อมเข้ารับการวัดและปรเมินผล โดยมีอาจารย์ ศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษา ได้กล่าวให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ให้แนวทางในการศึกในระดับที่สูงขึ้น และให้กำลังใจผู้เรียนที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2566 นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไห้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และขอขอบคุณผู้จัดการศึกษา นางศุภรดา จึงสำราญ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 66 ที่ผ่านมา

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนฯ โดยนาวสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาธุรกิจวิศวกรรม ในการเข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำปริญญานิพนธ์ เรื่อง”การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน” จัดทำโดยนางสาวนันทวดี เวรุณาลักษณ์ และนางสาวชลธิชา แซ่โง้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

วันที่ 23/8/2566
นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “Lifelong learning Society in Thailand” Scenario & How to Live in” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับฉากทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และวางแผนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำดัชชีชี้วัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566
ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

1สิงหาคน วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์