กิจกรรมของศูนย์ฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร บุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และกลุ่มศูนย์เครือข่าย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร บุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาเซ้าเทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาอีสเทิร์น ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ทั้งนี้ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ผอ.ศูนย์ พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอวัคซีนถ้วนหน้าให้ผู้เรียน

ผอ.ศูนย์ พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอวัคซีนถ้วนหน้าให้ผู้เรียน วันนี้ (15 ก.ย. 64) ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วย กรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอแนวทางการขอรับจัดสรรวัคซีนสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทศูนย์การเรียน (การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย) ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้เรียนที่อยู่ในศูนย์การเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาและมีความแตกต่างเฉพาะนอกเหนือจากผู้เรียนในสถานศึกษาปกติทั่วไป โดยปัจจุบันในประเทศไทยมีศูนย์การเรียนมากกว่า 70 แห่ง ทั้งนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการผลักดันเพื่อให้เยาวชนในฐานะผู้เรียนได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง และทุกสังกัด ซึ่งการได้จัดสรรวัคซีนถ้วนหน้าถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเป็นไปตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้

ผอ.ศูนย์การเรียน ร่วมเสวนา OEC Forum ครั้งที่ 6

วันนี้ (31/ส.ค./64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมเสวนาทางวิชาการ OEC Forum ครั้งที่ 6 ผ่านทางระบบทางไกล ภายใต้หัวข้อ “ฟังเสียงผู้บริหาร : ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ในเวทีดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายร่วมเสวนา อาทิ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบ ทั้งรัฐและเอกชน ทั้งนี้ ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.อ.ส.ก.) และบรรดาผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

11 สิงหาคม 2564 วันนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และคณะกรรมการ ร่วมเสวนาทางวิชาการออนไลน์ครั้งที่ 4 เรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การพัฒนาที่ท้าทายในภาวะวิกฤต COVID-19” โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

11 สิงหาคม 2564 วันนี้  นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการออนไลน์ครั้งที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 “การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การพัฒนาที่ท้าทายในภาวะวิกฤต COVID-19”  ในมิติของวงการศึกษา มิติสถานประกอบการ มิติของบุคคล โดยเวทีเสวนาให้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 2.รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.ดร. เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล ผู้ก่อตั้งบริษัท Modular Consulting , Coach ทางด้าน Designing Your Life

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้เข้าอบรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และเทคนิค ตัวอย่าง การพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย สัมมนาวิชาการครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ สัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn เพื่อได้รับความรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์กรต่อไป #ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด