กิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 12 กันยายน 2566 ศูนย์การเรียนฯได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ในครั้งนี้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีความตั้งใจ พร้อมเข้ารับการวัดและปรเมินผล โดยมีอาจารย์ ศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษา ได้กล่าวให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ให้แนวทางในการศึกในระดับที่สูงขึ้น และให้กำลังใจผู้เรียนที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2566 นี้

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566
ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพในอนาคต” โดยมี ท่านวิทยากร อาจารย์กนกรส ทิมา หัวหน้ากองส่งเสริมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน ร่วมกับศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “ศิลปะสร้างอาชีพ” โดยมี ท่านวิทยากร ครูพี่น้ำน้อย ปรียศรี พรหมจินดา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวานวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรม การเรียนการสอนและพบที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอยุธยา ผ่านระบบ(Zoom meeting)

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรม การเรียนการสอนและพบที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบ(Zoom meeting)

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรม การเรียนการสอนและพบที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบ(Zoom meeting)