กิจกรรมการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียน กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.2564

กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.2564

กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการสอบของผู้เรียน ในวันอังคารที่ 9 พ.ย.2564

กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการสอบของผู้เรียน ในวันอังคารที่ 9 พ.ย.2564