admissions

รองผอ.รร.นวมินทร์ เตรียมอุดมศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา : นายเรืองยศ เรืองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมายังศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อแสดงความยินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก คนใหม่ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเชิญเป็นเกียรติให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาสื่อในมิติสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง เป็นประธานในพิธีลงนาม       โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์แนวคิด “เยาวชนยุค New Normal” อีกด้วย   

ผู้จัดการศึกษา ฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

      ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก มีประกาศแต่งตั้งนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก” คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป       จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวกฤตินี หลังเถาะ” ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ ในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2564

ผู้จัดการศึกษาฯ ติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา : นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเป็นกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาจามภูมิสังคมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างทรัพยากรมนุษย์สำหรับประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการติดตามที่ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก (กรุงเทพมหานคร) , โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก , ศูนย์การเรียนบ้านอุ่นรัก , ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง , ศูนย์กการเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเน่พ่อง จังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ

ประกาศหยุดทำการของสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี

ประกาศหยุดทำการศูนย์การเรียนในระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 โดยจะเปิดทำการปกติอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 

ศูนย์การเรียนฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จังหวัดสมุทรปราการ : นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้แทนผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมจัดนิทรรศกาลแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของภายใต้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ของโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จังหวัดสมุทรปราการ