admin

วันนี้ (12 ม.ค. 2565) นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยประธานกรรมการศูนย์การเรียน และนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางเข้าพบ นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพม.กท.1 โดย ผอ.สพม.กท.1 ได้มอบนโยบายและแนวคิดแก่ผู้จัดการศึกษาและบุคลากรของศูนย์การเรียน ในด้านการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนนำผลผลิต (output) จากการทำโครงงานตามหลักสูตรไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผนวก ในโอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพม.กท.1 ด้วย

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียน กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และ นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อร่วมกำหนดนโยบายพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข(ยุว อสม.) ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ให้มีบทบาทในการเป็นยุว อสม. ตามแนวคิดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุข ผู้แทนเครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ นางศิริขวัญ ทิพย์มังกร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และนางสาวภคิน สารอักษร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก พร้อมด้วยนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และนายชวดล ชัยวรรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมการเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กตกหล่น ออกกลางคันและกลุ่มเสี่ยง ภายใต้โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว การเสวนาจัดขึ้น ณ โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมเสวนาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป