admin

อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ที่โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สสส. จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบประเภทศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

เมื่ออังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ที่โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สสส. จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบประเภทศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมี นางสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายและ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อ พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพของเยาวชนนอกระบบ รวมถึงเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่…ขับเคลื่อนงานสุขภาพของเยาวชยการศึกษานอกระบบ” นำโดย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นายชวดล ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนอัลฟอนโซนายไพโรจน์ อนุเวช ผู้อำนวยการศูนย์กาคเรียนอัลฟอนโซ มาเรียนายอนุกูล อ่ำอนันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัสนางสาวชุติกาญจน์ เดชสูงเนิน อาจารย์ในเครือของศูนย์การเรียนนางสาวธิดารัตน์ พุ่มพวง อาจารย์ในเครือของศูนย์การเรียนผู้เรียนในเครือของศูนย์การเรียน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปทุมธานี และ …

อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ที่โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สสส. จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบประเภทศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Read More »

14 กุมภาพันธ์ เซนต์ วาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ รำลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และความเสียสละเซนต์ วาเลนไทน์ ประวัติเพิ่มเติมของท่านนักบุญวาเลนไทน์ https://tiger.acs.ac.th/…/Valentines_Day/St.Valentine.html

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปานชีวา ศรีธนกฤช

ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น.ส.ปานชีวา ศรีธนกฤช ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11 จังหวัดลพบุรี นำโดยนาชวดล ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนมารีอา พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมหารือกระบวนการดำเนินการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและทบทวนกระบวนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซักถามข้อสงสัย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ และศูนย์การเรียนมารีอา เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอาชีพ ด้านกิจกรรมการตกแต่งหน้าคัพเค้ก (ศิลปะกินได้) แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2566 ศูนย์การเรียนฯได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ในครั้งนี้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีความตั้งใจ พร้อมเข้ารับการวัดและปรเมินผล โดยมีอาจารย์ ศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษา ได้กล่าวให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ให้แนวทางในการศึกในระดับที่สูงขึ้น และให้กำลังใจผู้เรียนที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2566 นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไห้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และขอขอบคุณผู้จัดการศึกษา นางศุภรดา จึงสำราญ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 66 ที่ผ่านมา

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนฯ โดยนาวสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาธุรกิจวิศวกรรม ในการเข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำปริญญานิพนธ์ เรื่อง”การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน” จัดทำโดยนางสาวนันทวดี เวรุณาลักษณ์ และนางสาวชลธิชา แซ่โง้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 สาขา ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสถาบัน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.

วันที่ 23/8/2566
นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “Lifelong learning Society in Thailand” Scenario & How to Live in” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับฉากทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และวางแผนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำดัชชีชี้วัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร