กิจกรรม

เทคโนโลยี

กิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มประสบการณ์การงานอาขีพ
– ฝึกอาขีพซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

การงานอาขีพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มประสบการณ์การงานอาขีพ
– ฝึกอาขีพแกะสลักผัก ผลไม้ และการจัดจานเบื้องต้น

กิจกรรมการเรียนการสอน

ฝึกอาชีพการทำน้ำม่วงชื่น

กลุ่มประสบการณ์การงานอาขีพ
– ฝึกอาชีพการทำน้ำม่วงชื่น