เรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำปุ๋ยใช้เอง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในประเด็นด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะการจัดทำ และหมักปุ๋ยใช้ การทำเกษตรปลอดสารเคมี การใช้ชีวิตในแบบพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของประชาชนริมน้ำ วัฒนธรรมและความเชื่อที่ศาลเจ้าทีกงม่า โดยได้รับเกียรติจากคุณกมล ธุวจิตต์ เป็นวิทยากรพิเศษ ตลอดการ
เรียนรู้นอกสถานที่

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกสถานที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจน
เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมไปถึง
เน้นย้ำการเข้าถึงและเข้าใจต่อแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 อีกด้วย