กิจกรรมการเรียนของผู้เรียน ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564