การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำหรับรายงานเข้าระบบ GPAX OBEC ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก