กิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564