กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.2564