กิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564