วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้จัดการศึกษา ผู้บริหารและคณะครู นำผู้เรียน ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก (ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) อายุ 16-18 ปี (รอบแรก)เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 1 ณ โรงพยาบาลศิริราช