กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมสอบของผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting