กิจกรรมการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564