กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมสอบของผู้เรียน ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting