วันนี้ (29 ก.ย. 64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเสวนา “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …”

วันนี้ (29 ก.ย. 64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเสวนา “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …” ผ่านทางออนไลน์ ภายใต้งาน มหกรรมการศึกษาไทย : Education in Thailand จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ทรงวุฒิร่วมเสวนา อาทิ รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา