ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ห้องย่อยที่ 4 หัวข้อ “แผนการศึกษาแห่งชาติ” งานมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00น.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ห้องย่อยที่ 4 หัวข้อ “แผนการศึกษาแห่งชาติตามร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ภายใต้งานมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00น. เป็นต้นไป โดยมีนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน เข้าร่วมการเสวนา