ผอ.ศูนย์ พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอวัคซีนถ้วนหน้าให้ผู้เรียน

วันนี้ (15 ก.ย. 64) ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วย กรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอแนวทางการขอรับจัดสรรวัคซีนสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทศูนย์การเรียน (การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย) ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้เรียนที่อยู่ในศูนย์การเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาและมีความแตกต่างเฉพาะนอกเหนือจากผู้เรียนในสถานศึกษาปกติทั่วไป โดยปัจจุบันในประเทศไทยมีศูนย์การเรียนมากกว่า 70 แห่ง

ทั้งนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการผลักดันเพื่อให้เยาวชนในฐานะผู้เรียนได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง และทุกสังกัด ซึ่งการได้จัดสรรวัคซีนถ้วนหน้าถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเป็นไปตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้