วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2564 กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการการเรียนการสอน ของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านโปรแกรม Zoom meeting