กิจกรรมการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564