นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “TEACHING AND LEARNING FOR OUT-OF SCHOOL CHILDREN AND OLDER ADULT LEARNERS IN THE COVID-19 CRISIS AND BEYOND เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “TEACHING AND LEARNING FOR OUT-OF SCHOOL CHILDREN AND OLDER ADULT LEARNERS IN THE COVID-19 CRISIS AND BEYOND” ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์