นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “พื้นที่แห่งการเรียนรู้:รูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

วันนี้ (7ก.ย.64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “พื้นที่แห่งการเรียนรู้:รูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์