วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลาย เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา ได้นำผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลาย เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6