วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่วเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ได้เข้าร่วม DYL Panel: Surviving the World of Uncertainty ออกแบบชีวิตในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่วเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ได้เข้าร่วม DYL Panel: Surviving the World of Uncertainty ออกแบบชีวิตในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน โดย ท่านวิทยากรสามท่าน คือ Bill Burnett, ดร. ธนัย ชรินทร์สาร และ อาจารย์เกตุวดี Marumura ดำเนินรายการโดย ดร.ปัง เพิ่มสิทธิ์ นักจิตวิทยาที่ปรึกษา ผู้ก่อคั้ง Modular Consulting