11 สิงหาคม 2564 วันนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และคณะกรรมการ ร่วมเสวนาทางวิชาการออนไลน์ครั้งที่ 4 เรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การพัฒนาที่ท้าทายในภาวะวิกฤต COVID-19” โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

11 สิงหาคม 2564 วันนี้  นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการออนไลน์ครั้งที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 “การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การพัฒนาที่ท้าทายในภาวะวิกฤต COVID-19”  ในมิติของวงการศึกษา มิติสถานประกอบการ มิติของบุคคล

โดยเวทีเสวนาให้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

2.รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.ดร. เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล ผู้ก่อตั้งบริษัท Modular Consulting , Coach ทางด้าน Designing Your Life