วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ขอแสดงความยินดีกับ “นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ในโอกาสได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “การวัดประเมินผลแบบออนไลน์”