วันที่ 23 เมษายน 2564, ขอแสดงความยินดีกับ “นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ในโอกาสได้ผ่านการอบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))”