กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษาในวันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564