กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564