กิจกรรมการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564