วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย สัมมนาวิชาการครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย ขอขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ สัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn เพื่อได้รับความรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์กรต่อไป
#ขอขอบพระคุณอย่างสูง