วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ) ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ สัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ) เข้าร่วมฟังบรรยาย ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ  สัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn เพื่อได้รับความรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์กรต่อไป