กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 2564