กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค.2564