กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค.2564