กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564