ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูดิศ ต่อศรีเจริญ ได้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 วิชาเอกวิศวกรรมดิจิตัล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564