ขอแสดงความยินดีกับน้องเมธาสิทธิ์ ปานอุทัย ผู้เรียนศูนย์การเรียน
ได้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564