ขอแสดงความยินดีกับน้องพันธวัสส์ วงศ์หิริวัตร ผู้เรียนศูนย์การเรียน
ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมฯ สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564