ศูนย์การเรียนเซต์ ยอห์นบอสโก จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวันอาทิตย์ และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันทร์แก้วเพช็รถาวรวนาราม