อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ที่โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สสส. จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบประเภทศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

เมื่ออังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ที่โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สสส. จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบประเภทศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมี นางสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายและ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อ พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพของเยาวชนนอกระบบ รวมถึงเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่…ขับเคลื่อนงานสุขภาพของเยาวชยการศึกษานอกระบบ” นำโดย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นายชวดล ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนอัลฟอนโซนายไพโรจน์ อนุเวช ผู้อำนวยการศูนย์กาคเรียนอัลฟอนโซ มาเรียนายอนุกูล อ่ำอนันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัสนางสาวชุติกาญจน์ เดชสูงเนิน อาจารย์ในเครือของศูนย์การเรียนนางสาวธิดารัตน์ พุ่มพวง อาจารย์ในเครือของศูนย์การเรียนผู้เรียนในเครือของศูนย์การเรียน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปทุมธานี และ …

อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ที่โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สสส. จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบประเภทศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Read More »