Month: September 2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 ศูนย์การเรียนฯได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ในครั้งนี้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีความตั้งใจ พร้อมเข้ารับการวัดและปรเมินผล โดยมีอาจารย์ ศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษา ได้กล่าวให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ให้แนวทางในการศึกในระดับที่สูงขึ้น และให้กำลังใจผู้เรียนที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2566 นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไห้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และขอขอบคุณผู้จัดการศึกษา นางศุภรดา จึงสำราญ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 66 ที่ผ่านมา

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนฯ โดยนาวสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาธุรกิจวิศวกรรม ในการเข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำปริญญานิพนธ์ เรื่อง”การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน” จัดทำโดยนางสาวนันทวดี เวรุณาลักษณ์ และนางสาวชลธิชา แซ่โง้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 สาขา ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสถาบัน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.