Month: August 2023

วันที่ 23/8/2566
นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “Lifelong learning Society in Thailand” Scenario & How to Live in” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับฉากทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และวางแผนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำดัชชีชี้วัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566
ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

1สิงหาคน วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์